ÖSYM'nin teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de açıklandı. ÖSYM Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilci de bulunacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar veren eşdeğer sınav yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için devlet üniversiteleri, ihtiyaç duyulması halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan sınav koordinatörlükleri açılacak.

ÖSYM Başkanlığı, YÖK kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesiyle, yükseköğretim kuramlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavlarıyla gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapacak ÖSYM, özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini de yürütecek.

ÖSYM ŞİRKET DE KURABİLECEK

ÖSYM, ayrıca sınav sonuçlarını analiz edecek ve sonuçları kamuoyuna duyuracak. Merkezin görev ve yetkileri arasında, faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak da yer aldı.

Başkanlık, ilgili kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirecek. Başkanlığın yürüttüğü iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde, Başkanlık çalışanlarına ve görevlendirilen diğer uygulayıcı birimlere, sınav görevlendirmeleri, sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemeyecek.

ÖSYM Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere üç Başkan Yardımcısı atayacak.

YÖNETİM KURULU'NDA YENİLİK

Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanı olacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun, başkan ve başkan yardımcıları dışındaki üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden,Yükseköğretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden, devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir temsilciden oluşacak. Buna göre, ÖSYM Yönetim Kurulunda artık Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığından da bir temsilci yer alacak.

Görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erecek. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilecek.

Yönetim Kurulu, gerekli hallerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına, ayrıca Cumhurbaşkanına sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısına karar verecek.

Başkanlığın sınav faaliyetleriyle ilgili kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Cumhurbaşkanına teklifte bulunacak Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine ve başkanın oluşturduğu gündemle en az beş üye ile toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak.

Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşacak temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görevli personel tüm iş ve işlemlerinde doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik sınav merkezlerinde görevlendirilebilecek.

Başkanlığın hizmet birimleri şöyle belirlendi:

"Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı, Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı, Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı, Engelli Adaylar Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği."

KURUM PERSONELİ

Habertürk.com'un aktardığına göre, Yönetim Kurulu üyelerine, ilgili mevzuat uyarınca, ayda dört defadan fazla olmamak üzere, her bir toplantı için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenecek.

Başkanlıkta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Sayısı 10'u geçmemek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlar Başkanlıkta görevlendirilebilecek.

Başkanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 26'ncı maddesine göre yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilecek.

Bakmadan Geçme